Page content

Klachtenregeling

Bestesollicitatiebrief.nl hecht grote waarde aan een goede relatie met opdrachtgevers en doet er alles aan om deze relatie in stand te houden. Desondanks kan het gebeuren dat je als klant niet tevreden bent of dat jouw verwachting van de door Bestesollicitatiebrief.nl opgestelde sollicitatiebrief en of cv met profiel anders is dan de uitkomst. Wij hopen dat je ons hiervan direct op de hoogte stelt, zodat wij samen een oplossing kunnen vinden.

Mocht onverhoopt blijken dat die oplossing niet voorhanden is, dan kunt je terugvallen op onderstaande klachtenregeling. Onze klachtenregeling is opgesteld om een algemene en duidelijke handelswijze vast te leggen omtrent de behandeling van klachten die Bestesollicitatiebrief.nl van klanten/opdrachtgevers ontvangt.

De klacht

Artikel 1:

1.1. Een klacht is een schriftelijke uiting per brief of e-mail waarin een bestaande of voormalige klant van Bestesollicitatiebrief.nl, gemotiveerd aangeeft aan Bestesollicitatiebrief.nl dat hij/zij ontevreden is over de dienstverlening of het resultaat van de door Bestesollicitatiebrief.nl opgestelde sollicitatiebrief.

Indiening van de klacht

Artikel 2:

2.1. Een klacht wordt gericht aan de directie via info@debestesollicitatiebrief.nl

2.2. Een klacht dient te worden ingediend binnen drie (3) dagen nadat het feit waarover wordt geklaagd zich heeft voorgedaan.

2.3 De klacht dient zo duidelijk en volledig mogelijk te worden omschreven en daarbij te worden voorzien met relevante stukken of informatie over de feiten waarop de klacht betrekking heeft. Daarnaast dient de klacht te beschikken over volledige NAW-gegevens van de klager.

Artikel 3:

3.1. Bestesollicitatiebrief.nl zal de ontvangst van de klacht binnen vijf werkdagen aan klager bevestigen. Daartoe zal de kwestie onderzocht worden, eventueel nadere informatie of toelichting worden gevraagd aan klager en een antwoord aan klager worden toegezonden, dan wel – waar mogelijk – een oplossing worden aangeboden.

3.3. Elke klacht zal vertrouwelijk worden behandeld en slechts waar dat nodig of nuttig is, zullen bij de behandeling betrokken medewerkers dan wel andere personen die bij de betreffende dienstverlening betrokken waren of personen die aan een antwoord of oplossing kunnen bijdragen ingeschakeld worden. Aan hen zal daarbij geheimhouding worden opgelegd. De vertrouwelijkheid zal slechts worden doorbroken indien daartoe een wettelijke plicht bestaat.

3.4. Indien daar aanleiding toe is, zal Debestesollicitatiebrief.nl – waar mogelijk – maatregelen nemen teneinde de situatie waarover wordt geklaagd in de toekomst te voorkomen voor klager en andere klanten.

Slotbepalingen

Artikel 4:

4.1. Deze klachtenregeling laat onverlet enige andere maatregel die klager en/of Bestesollicitatiebrief.nl in voorkomende gevallen op grond van de wet jegens elkaar kunnen nemen, met dien verstande dat zij, nadat een klacht werd ingediend wel zullen meewerken voor zover verlangd op basis van deze klachtenregeling. Indien klager op enig moment meent dat het voortzetten van de klacht niet nodig of wenselijk is, zal hij/zij dit onmiddellijk aan de directie van Debestesollicitatiebrief.nl (in de fase omschreven in artikel 3) berichten.